Que fem?

Què són l'AgròTICa i l'Agricultura i Ramaderia de Precisió?

AgròTICa és un terme que fa referència a l'aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (les TIC) a l'agricultura, en sentit ampli. El terme AgròTICa l'hem adaptat de la paraula Agrotic, utilitzada des de ja fa uns anys a l'escola d'enginyeria agrònoma Sup-Agro de Montpeller per designar una de les seves especialitats. Les aplicacions de les TIC poden ser moltes i diverses. Així, les TIC es poden fer servir per a adquirir dades de sistemes agrícoles o ramaders, convertir les dades en informació útil per als agricultors i/o ramaders i comunicar i/o compartir aquesta informació mitjançant sistemes de comunicació. Al GRAP fem recerca aplicada per tal d'analitzar quines aplicacions poden ser les més interessants en el nostre entorn socio-econòmic. Vegeu les nostres línies de treball a la pàgina de RECERCA.

Segons la International Society of Precision Agriculture - ISPA:

LAgricultura de Precisió és una estratègia de gestió que recull, processa i analitza dades temporals, espacials i individuals i les combina amb altres informacions per a recolzar les decisions de maneig d’acord amb la variabilitat estimada, i així millorar l’eficiència en l’ús de recursos, la productivitat, la qualitat, la rendibilitat i la sostenibilitat de la producció agrícola.

Al següent enllaç hi ha un recull de definicions històriques 

L'Agricultura de Precisió consisteix en realitzar les operacions agrícoles en el moment adequat, al lloc adequat i de la manera adequada (adaptat de les definicions de Pierre Robert i Raj Khosla). Tradicionalment, les pràctiques agrícoles en parcel·la es venen realitzant de la manera més uniforme possible. És a dir, les llavors, els fertilitzants, els productes fitosanitaris i el reg, per ficar alguns exemples, s’apliquen amb igual intensitat o idèntica dosi independentment de la localització considerada dins la parcel·la. No obstant, la collita que s’obté en molts cultius no sol ser uniforme, sinó que presenta una variació espacial considerable tant en producció com en qualitat. En vinya s’han arribat a obtenir, dins d’una mateixa parcel·la, collites de raïm de 8 a 10 vegades més grans en unes zones que en unes altres. Existeix, per tant, una certa discordança entre l’actuació homogènia que es realitza a nivell de parcel·la i la distribució espacial de la collita obtinguda. Aquesta circumstància fa pensar que l’ús dels recursos i els factors productius pot ser ineficient. Dit d’una altra manera, les actuacions agronòmiques no s’adeqüen degudament a la potencialitat real de les diferents zones que, per motius edàfics i/o ambientals, solen aparèixer sobretot en parcel·les de certa dimensió. La conseqüència lògica és l’aparició de problemes diversos, com els majors costos dels tractaments, pèrdues de collita o efectes desfavorables sobre el medi ambient.

Arran de l’aparició del que s’anomenen les ‘tecnologies de la informació i la comunicació’ (TIC), els agricultors i tècnics disposen per primer cop d’una sèrie d’eines que permeten quantificar de manera ràpida i objectiva la variabilitat existent dins les parcel·les o dins una mateixa finca i, el més important, amb un cost raonable. En aquesta línia, seran d'especial interès l'estudi de les causes de la variabilitat espacial, i la utilització de sensors propers i remots per a monitorar de la collita i la seva qualitat, la caracterització del sòl i l'avaluació de la resposta fisiològica dels cultius. Visualitzar aquestes dades, processar-les i convertir-les en informació útil, permet que els agricultors disposin d'un suport objectiu i fiable per tal de poder prendre les seves decisions de manera coherent. A més, actualment el mercat ofereix maquinària agrícola especialitzada per a l’aplicació de dosis variables i adaptades a aquesta variabilitat. Per tant, a partir de la consideració i el tractament de la variabilitat espacial, es poden millorar la productivitat, l’eficiència i la rendibilitat de les explotacions en el marc del que s'anomena l'Agricultura de Precisió (AP).

Per a més informació sobre agricultura de precisió clica aquí. També et convidem a que visitis el nou Repositori Digital d'Agricultura de Precisió del GRAP, en aquest mateix lloc web.

Igualment, pots donar un cop d'ull als articles divulgatius que des del GRAP vam publicar els anys 2016, 2017 i 2018 al Precision Ag Corner de la revista New Ag International:

 • Precision Agriculture: What's behind the name? 
      Agricultura de Precisión: ¿Qué se oculta detrás del nombre? 
 • Understanding geolocation and navigation and their uses in Precision Agriculture 
      Comprendiendo la geolocalización y navegación y su uso en Agricultura de Precisión 
 • Imagine how agriculture may look like in 40 years!
      Imaginando la agricultura en 40 años más 
 • What sensors tell about the crop environment 
      Lo que los sensores nos dicen sobre las condiciones ambientales de los cultivos  
 • What do sensors tell us about crops  
      ¿Qué nos dicen los sensores sobre los cultivos?  
 • How to get and what to do with coloured maps 
      Cómo obtener y qué hacer con los mapas de colores 
 • Data management and decision making: when Precision Agriculture puts us in trouble 
      Gestión de datos y toma de decisiones: cuando la agricultura de precisión nos pone en aprietos 
 • Operation in the field: site-specific management using variable rate technologies 
      Actuación en el campo: manejo específico localizado mediante tecnologías de actuación variable 
 • Can Precision Agriculture be profitable
     ¿Es rentable la Agricultura de Precisión? 

 

La Ramaderia de Precisió és una aproximació innovadora als sistemes de producció animal, i es basa en un ús intensiu i integrat dels avenços en les TIC amb les ciències animals. El seu objectiu principal és ajudar els agricultors a millorar l'eficiència productiva ramadera, la seva qualitat, i la salut i benestar d'una manera sostenible. Aquest nou enfoc ofereix moltes possibilitats, com ara:

 • Generar una major eficiència en el sistema productiu, que es pot obtenir reduïnt la incertesa en les decisions relacionades amb el control de la variabilitat que existeix entre els animals de granja, i oferir una atenció adaptada als animals pel que fa a l'alimentació i habitabilitat.
 • Permetre el seguiment continuu i automàtic de la producció de l'animal en temps real, així com també conèixer aspectes de la seva salut, el seu benestar i l'impacte ambiental.
 • Desenvolupar una automatització avançada i intel·ligent de les necessitats dels animals.
 • Millorar la precisió de les eines de gestió i facilitar moltes de les tasques diàries.

 

   Darrera modificació: